Luovien alojen sosiaaliturvaa on parannettava – itsensä työllistävien sosiaaliturvaa unohtamatta

Luovien alojen sosiaaliturvassa on edelleen paljon parantamisen varaa. Tämä siitä huolimatta, että viime kaudella saatiin parannettua muun muassa apurahansaajien sosiaali- ja työttömyysturvaa.

Hallitusohjelmaan kirjattiinkin Vihreiden neuvottelijoiden vaatimuksesta, että hallitus paikantaa luovien alojen työntekijöiden sosiaaliturvassa olevat epäkohdat ja tekee tarvittavat muutokset lainsäädäntöön. Neuvotteluissa sovittiin myös, että tässä työssä tullaan käyttämään sekä jo tehtyjä että tällä hallituskaudella käynnistettäviä selvityksiä.

Luovien alojen työntekijöiden sosiaaliturvan epäkohtien paikkaaminen pitkälti jo tehtyjen selvitysten nojalla on mielekästä, sillä viime hallituskaudella toteutettiin useita kattavia selvityksiä keinoista parantaa luovien alojen toimintaedellytyksiä. Nämä selvitykset sisältävät niin sosiaali- ja työlainsäädäntöön kuin myös verotukseen liittyviä täsmällisiä muutosehdotuksia.

Viime hallituskaudella julkaistiin myös pari laajaa kulttuurin kenttää koskevaa selontekoa. Vuonna 2011 julkaistu Valtioneuvoston Selonteko kulttuurin tulevaisuudesta sisältää vision ja konkreettisia toimintasuosituksia kulttuurin ja taiteen toimintaedellytysten parantamiseksi. Toiseksi, osana Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa käynnistettiin poikkihallinnollinen Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelma, jonka tuloksena julkaistiin raportti Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus keinoista edistää kansalaisten hyvinvointia kulttuurin ja taiteen avulla.

Edellisten selvitysten lisäksi toteutettiin selvityksiä, joissa keskipisteessä oli nimenomaan luovan työn edellytysten parantaminen, työllistymisen esteiden poistaminen, luovan työn tekijöiden työllisyyden edistäminen, sosiaaliturvan epäkohtien poistaminen, työhallinnon toimintatapojen kehittäminen ja kasvun edellytysten mahdollistaminen luovilla aloilla.

Näitä, viime hallituskaudella valmistuneita selvityksiä olivat OKM:n tilaama, Tarja Cronbergin selvitys Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 76/040/2009), samoin kuin TEM:ssä toteutettu Luovan talouden strateginen hanke, jonka tulokset on koottu TEM:n julkaisuun Sirpalepolitiikasta kohti luovan talouden ekosysteemiä – loppuraportti työ- ja elinkeinoministeriön Luovan talouden strategisesta hankkeesta 2008-2011. Molemmat sisältävät täsmällisiä toimenpide-ehdotuksia luovien alojen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kuluvalla hallituskaudella käynnistetty hallitusohjelmakirjauksiin pohjautuva työvoiman käyttötapoja ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävä hanke, jossa tarkastellaan erityisesti itsensä työllistämiseen, määräaikaisuuteen, vuokratyöhön ja osa-aikaisuuteen liittyviä epäkohtia ja mahdollisia lainsäädännöllisiä muutostarpeita. Luovan työn tekijöiden, siis nimenomaan taiteen aloilla työskentelevien työntekijöiden sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvät ongelmakohdat jäävät erityisyydessään tämän työryhmän toimeksiannon ja työn ulkopuolelle.

Viime eduskuntavaaleista tuli eilen kuluneeksi vuosi. Hallituskautta on siis enää kolme vuotta jäljellä. Nyt on sipiva hetki päivittää, mitkä hallitusohjelmakirjaukset ovat jäämässä eri työryhmien työn ulkopuolelle. Taiteilijoiden sosiaaliturvakysymykset uhkaavat olla yksi tällainen asiakokonaisuus, ellei STM pian ota hallitusohjelmakirjauksesta vastuuta.

Mahdollisuutta toteuttaa esimerkiksi Cronbergin raporttiin sisältyvät toimenpide-ehdotukset tulisi hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti selvittää. Olisi syytä ratkaista myös, tulisiko taide- ja kulttuurialan järjestöjen verokohtelua sekä siihen liittyvää yleishyödyllisen toiminnan käsitettä selvittää ja selkeyttää. Näihin kysymyksiin on tartuttava mahdollisimman rivakasti, jotta hallitus ehtii lupauksensa mukaisesti myös tehdä tarvittavat lainsäädännölliset muutokset.

Tärkeää olisi myös, että STM ja TEM tekisivät yhdessä kattavan selvityksen siitä, miten itsensä työllistävien sosiaaliturvaa pitäisi parantaa. Tämä kysymys kun on rajattu TEM:ssä paraikaa työskentelevän kolmikantaisen ryhmän työn ulkopuolelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.