KirjoituksetSosiaaliturva

Kirjallinen kysymys opiskelijoiden asumistuesta

Eduskunnan puhemiehelle
Sipilän hallituksen ensi vuoden talousarvioesitys esittää asumistuen indeksisidoksen vaihtamista vuokraindeksistä elinkustannusindeksiin. Hallitus esittää talousarvioesityksessään myös osa-asuntoja koskevien erillisten vuokranormien palauttamista. (STM:n tiedote: http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/

sosiaali-ja-terveysministerion-hallinnonalan-talousarvioesitys-vuodelle-2018)

Nämä muutokset ovat ristiriidassa edellisen hallituskauden aikana vuonna 2015 päätetyn asumistuen kokonaisuudistuksen tavoitteiden kanssa.  Asumistuen uudistuksella tavoiteltiin sitä, ettei asumistuki enää tulevaisuudessa jäisi jälkeen todellisista asumiskustannuksista ja etteivät asumisen korkeat kustannukset siirtyisi maksettavaksi kuntien toimeentulotukimenoista. Tavoitteena oli myös yksinkertaistaa asumistuki poistamalla asunnon ominaisuuksia koskevat ohjausnormit.

Asumisen kalleus on työttömyyden jälkeen suurin köyhyyttä aiheuttava tekijä. Asumistuen riittämättömyys suhteessa todellisiin asumismenoihin aiheuttaa sen, että moni asumistukea saava joutuu turvautumaan myös toimeentulotuen asumislisään, joka kompensoi asumistuen riittämättömyyttä. Köyhyyspoliittisesti tilanne on kestämätön, sillä viimesijaiseksi sosiaaliturvaksi tarkoitettu toimeentulotuki ei pienen suojaosansa vuoksi kannusta lyhytaikaisen työn vastaanottamiseen.  Vain noin 10 %:lla toimeentulotuen saajista on työtuloja.

Hallitus perustelee asumistuen indeksimuutosta tiedotteessaan vetoamalla työnteon kannusteiden poistamiseen: ”Työnteon kannattavuuden lisäämiseksi yleinen asumistuki nousee jatkossa elinkustannusindeksin mukaan. Yleisen asumistuen enimmäismenoja korotetaan jatkossa vuokraindeksin sijasta elinkustannusindeksillä. Vuonna 2018 sovelletaan kuitenkin vielä vuoden 2017 enimmäisasumismenoja.”

Hallituksen perustelua ei voi pitää kestävänä, sillä toimeentulotuki on sosiaaliturvan muodoista vähiten työhön kannustava. Tosiasiassa asumistuen säästö siirretään maksettavaksi kuntien maksamasta toimeentulotuen asumislisästä, mikä tarkoittaa myös byrokratian ja siitä seuraavien kulujen kasvamista. Tavoitteena ovat vuonna 2018 yhteensä 28 miljoonan euron säästöt ja 47 miljoonalla euron säästöt vuodesta 2019 alkaen.

Hallituksen talousarvioesityksen mukaan yleisessä asumistuessa otetaan lisäksi käyttöön erillinen enimmäisasumismeno asunnon osaa vuokraavien asumismenolle. StM:n tiedotteen mukaan ”Tämä niin sanottu osa-asunnon normi olisi 80 prosenttia nykyisistä enimmäisasumismenoista.”  Hallituksen esitys tarkoittaa, että kimppa-asunnossa asuvan opiskelijan asumistuki olisi jatkossa 80 % yksin asuvan asumistuesta. Leikkaus heikentäisi opiskelijoiden mahdollisuuksia selvitä asumiskustannuksistaan. Myös tämä leikkaus kasvattaisi toimeentulotuen tarvetta.

Hallituksen asuntopolitiikka on erityisen ongelmallinen suurten kaupunkien näkökulmasta, joissa on pula pienistä asunnoista jo nyt. Kimppa-asumisen asumistuen heikentäminen suhteessa yksin asumiseen ohjaa opiskelijoita asumaan yksiöissä ja pahentaa näin asuntopulaa ja kasvattaa yksiöiden hintoja. Suuntaus on asuntopoliittisesti kestämätön.

Useat ituvan hallituksen toimeenpanemista leikkauksista on kohdistettu nimenomaan opiskelijoihin. Nordean ekonomistin Olli Kärkkäisen selvityksen mukaan vuosina 2015-2018 alimpaan tulokymmenykseen kuuluvien opiskelijoiden toimeentulosta on leikattu yhtensä 3,6 %. Kärkkäisen selvityksen mukaan sosioekonomisista ryhmistä opiskelijoilta on kuluneen vaalikauden aikana leikattu eniten. Opintotukileikkaukset ovat tehneet opiskelusta aiempaa lainapainotteisempaa. Opiskelijoihin kohdistuvat leikkaukset myös pahentavat ylisukupolvista kouluttamattomuuden periytymistä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus arvioinut kaavailemansa asumistukilainsäädännön indeksimuutosten seurauksia asumisen hinnalle ja opiskelijoiden toimeentulolle?

Helsingissä 28.9.2017
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr