Kirjoitukset

Köyhyyden kasvattamisen loputtava

Viikoittain 20 000 kansalaista joutuu turvautumaan ruoka-apuun. Leipäjonojen ennakoidaan hallituksen politiikan takia kasvavan.

Tällä vaalikaudella rikkaat ovat rikastuneet, köyhät köyhtyneet ja tuloerot kääntyneet kasvuun. Kovimmin hallitus on leikannut ihmisiltä, joiden toimeentulo on entuudestaan niukkaa, eli työttömiltä, eläkeläisiltä, paljon sairastavilta sekä opiskelijoilta.

Leikkaukset ovat ulottuneet perusturvaan, asumisen tukiin, lääke- ja matkakorvauksiin sekä opintorahaan.

Perusturvan heikennykset kasvattavat niiden määrää, joiden on turvauduttava toimeentulotukeen. Tämä on lyhytnäköistä politiikkaa.

Yksinasuvan työttömän perusturva kattaa tällä hetkellä noin 73 prosenttia minimibudjetista. Silti hallitus on kohdistamassa työttömyysturvaan yhä uusia leikkauksia.

Asumisen kalleus on työttömyyden jälkeen merkittävin köyhyyttä aiheuttava tekijä. Silti hallitus leikkaa toistuvasti asumistukea.

Terveyserot ovat 100-vuotiaassa Suomessa mittavat. Silti hallitus korotti asiakasmaksuja viime vuonna kertarysäyksellä lähes 30 prosenttia.

Samaan aikaan kun köyhimmiltä on leikattu, hallitus on suunnannut veronkevennykset varakkaille. Tämä politiikka on kasvattanut tuloeroja. Hallituksen välinpitämättömyys näkyy siinä, ettei hallitus arvioi päätöstensä vaikutuksia eri väestöryhmiin lapsiperheisiin, köyhiin eläkeläisiin tai esimerkiksi tasa-arvoon.

Suurimman taakan hallituksen leikkaustoimista kantavat pienipalkkaiset ja naisvaltaiset alat julkisella sektorilla.

Miehet ovat hyötyneet hallituksen talouspolitiikasta enemmän kuin naiset. Monen mielestä tasa-arvon edistämisessä on tällä hallituskaudella otettu pelkästään takapakkia. Viime hallituskaudella hallitusohjelman painopisteenä oli köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen. Perusturvaa ja asumistukea nostettiin ja pienituloisten verotusta kevennettiin. Samalla kiristettiin suurituloisten verotusta. Tämä kavensi tuloeroja.

Sipilän hallitusohjelmassa köyhyys mainitaan kerran, ulkopolitiikan yhteydessä. Koska hallitus ei tavoittele köyhyyden ja eriarvoisuuden vähenemistä ei köyhyys ja eriarvoisuus vähene – päinvastoin.

Hallituksen politiikan seurauksena köyhien määrä kasvaa ja tuloerot ovat kääntyneet kasvuun.

Tuloeroja pitää vahtia, koska ne ovat merkki yhteiskunnan eriarvoisuudesta. Eriarvoisuus näkyy siinä, että
kouluttamattomuus periytyy, asuinalueet eriytyvät ja nuorten pahoinvointi kasautuu.

Nämä ovat konkreettisia asioita, joista pitää olla huolissaan.

Hallituksen politiikasta ei vain puutu toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi; hallitus tekee päinvastoin kuin pitäisi: leikkaa varhaiskasvatuksesta, peruskouluilta, nuorisotakuusta, ja ammattikouluilta ja tekee opiskelusta lainapainotteista.

Sillä hallitus nakertaa Suomen suurinta vahvuutta. Sitä, että jokaisella on samat mahdollisuudet
edetä elämässään lompakon paksuudesta riippumatta. Köyhyyden lisääntyminen ja koulutuksen tasa-arvon
murentaminen ovat huono perintö seuraavalle sadalle vuodelle.

Se on perintö, jota meillä ei ole tuleville sukupolville varaa saati oikeutta jättää.

Siksi me Vihreät siitä puhumme, siksi me haastamme hallituksen niin koulutuksesta kuin eriarvoisuuden kasvattamisesta.

Vihreiden mielestä sosiaaliturvan leikkauksia ei pidä hyväksyä.

Ei ole kohtuullista, että indeksisäästöillä kuritetaan erityisesti lapsiperheitä, työttömiä, eläkeläisiä,
opiskelijoita, vammaisia, asevelvollisuuden suorittajia ekä sairaita suomalaisia samaan aikaan kun kilpailukykysopimus ja veronkevennykset suosivat suurituloisia. Vihreiden vaihtoehto on torjua köyhyyttä
harjoittamalla oikeudenmukaista veropolitiikkaa.

Köyhyys on paljon muutakin kuin rahan puutetta. Se on näköalattomuutta, osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa eriarvoistumiseen puututaan, sitä paremmat ovat tulokset.

Kaikille lapsille on tarjottava laadukasta varhaiskasvatusta ja peruskoululle riittävät resurssit.
Alueellisia eroja on tasattava kohdennetulla tuella.

Soteuudistuksen on toteutettava tavalla, joka tasaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja takaa palvelut myös
heikommassa asemassa oleville.

Köyhyyden vähentäminen edellyttää määrätietoista politiikkaa. Perusturvan tasosta on pidettävä huolta.

Sosiaaliturvaa pitää kehittää niin, että se huomioi paremmin pirstaleisen työelämän ja mahdollistaa osatyökykyisten työllistymisen. Tarvitsemme perustulon, jolla poistamme kannustinloukut työn ja sosiaaliturvan väliltä.

Työttömyyttä pitää vähentää panostamalla työvoimapalveluihin ja nuorisotakuuseen. Kaupunkiköyhyyttä pitää vähentää rakentamalla kohtuhintaisia asuntoja.

Hallituksen on peruttava epäoikeudenmukaiset leikkauksensa ja laadittava toimenpideohjelma köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. 100-vuotiaassa Suomessa hyvinvointi kuuluu kaikille.