Kirjoitukset

Sukupuolen moninaisuus jää varjoon

Kasvatusalojen ammattilaiset kohtaavat työssään päivittäin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Kuitenkaan näiden alojen koulutuksissa ei käsitellä riittävästi sukupuolen moninaisuutta.

Opettajan sanat voivat jäädä lapsen tai nuoren mieleen vuosiksi, hyvässä ja pahassa. Moni pohdiskelee omaa identiteettiään niin varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisella asteella kuin korkeakoulussa. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori tulee kohdelluksi tasa-arvoisesti juuri omana itsenään.

Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Syrjinnästä raportoidaan yhdenvertaisuusvaltuutetulle, jonka tehtävänä on selvittää asiaa. Vuonna 2018 yhdenvertaisuusvaltuutettu sai 924 syrjintäyhteydenottoa, joista vain kymmenessä oli syrjintäperusteena seksuaalinen suuntautuminen. Asiantuntijat arvioivat, että syynä on aliraportointi. Tapauksia ei tunnisteta syrjinnäksi tai niistä ei haluta raportoida.

Koulukiusaaminen seksuaalisen suuntautumisen vuoksi on esimerkki yhdenvertaisuusvaltuutetulle ilmoitetusta syrjintätapauksesta. Merkittävä osa transnuorista on kokenut epäasiallista kohtelua, kiusaamista, häirintää tai uhkailua koulussa, kertoo THL. On äärimmäisen tärkeää, että jokaisella opettajalla ja kasvatusalan ammattilaisella on työkalut, joilla syrjintään voidaan puuttua.

Seksuaali- ja sukupuolitietämyksestä tarvitaan lisäopetusta varhaiskasvatuksessa ja opettajankoulutuksessa. Sukupuolen moninaisuus, sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolten tasa-arvo ovat teemoja, joita on syytä käsitellä osana peruskoulutusta. On tärkeää, että jokainen opetus- ja kasvatusalan ammattilainen voi määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti edistää yhdenvertaisuutta omassa työssään. Näin toimitaan jo monissa päiväkodeissa ja kouluissa, mutta käytäntöjen juurruttamisessa on vielä tehtävää.

Sukupuolisensitiivinen kasvatus alkaa varhaiskasvatuksesta. Sukupuoleen perustuvat ryhmäjaot eivät kuulu 2020-luvun yhteiskuntaan. Kouluihin on lisättävä sukupuolineutraaleja vessoja ja pukeutumishuoneita.

Työelämään on lisättävä täydennyskoulutusta, jotta seksuaali- ja sukupuolikysymyksiä voidaan käsitellä avoimesti työyhteisön sisällä. Näin myös taataan, että jokainen kasvattaja ymmärtää, mitä syrjintä on ja miten siihen voidaan puuttua.

Yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja syrjivien rakenteiden murtaminen on meidän yhteinen tehtävämme.