Mitä olen eduskunnassa tehnyt pienituloisten, pienyrittäjien, itsensä työllistäjien ja muiden työelämän väliinputoajien hyväksi

Vihreille perusturvan nostaminen vähintään sadalla eurolla oli eduskuntavaalien 2011 jälkeen ehto Kataisen hallitukseen osallistumiselle. Olen pitänyt pienituloisten asemaa esillä koko eduskuntakauden ajan. Herätin heti alkukaudesta henkiin eduskunnan köyhyysryhmän, minkä puheenjohtajana olen toiminut tämän kauden ajan. Köyhyysryhmän tarkoituksena on tuoda köyhyysteemaa ja pienituloisten asemaa kansanedustajien tietoisuuteen. Olemme järjestäneet vuosittain kaksi isompaa seminaaria sekä aamiaistilaisuuksia ja tutustumisvierailuja esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan ja ruokajakelutoimintaan.

Suomessa mikroyrittäjien, itsensä työllistävien ja freelancereiden sosiaaliturvassa on suuria puutteita verrattuna palkansaajiin. Itsensä työllistäjä ja pienyrittäjä ovat väliinputoajia, joilla ei ole kunnollista työttömyys- tai sairasajan turvaa saati eläketurvaa. Sosiaaliturvajärjestelmän tulee kohdella tasavertaisesti palkansaajia, yrittäjiä ja kaikkia näiden ääripäiden välissä työtä tekeviä. Kaikkien työtulojen pitää kerryttää ansiosidonnaista päivärahaa, oli kyseessä sitten yhden päivän keikka, parin viikon projekti tai kuukauden työsuhde.

Pienituloisten, pienyrittäjien, itsensä työllistäjien ja muiden työelämän väliinputoajien sosiaaliturvan parantaminen on minulle tärkeä tavoite politiikassa. Olen kansanedustajana voimakkaasti pitänyt esillä erilaisten työelämän väliinputoajien asemaa sekä tätä joukkoa koskevia sosiaaliturvan aukkoja ja lainsäädännön epäkohtia.

Eduskuntakausi 2011-2015

Hallitusneuvotteluissa 2011 me Vihreät saimme neuvoteltua Kataisen hallitusohjelmaan kirjauksen, jonka mukaan ”selvitetään erikseen työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa olevan itsensä työllistämisen ongelmakohdat sosiaalivakuutus- ja työlainsäädännössä”, ja että ”hallitus tulee paikantamaan luovien alojen työntekijöiden sosiaaliturvassa olevat mahdolliset epäkohdat sekä tekemään tarvittavat lainsäädännölliset muutokset”. Kesällä 2014 saimme neuvoteltua myös Stubbin hallitusohjelmaan kirjauksen siitä, että hallitus tulee parantamaan itsensä työllistäjien ja pienyrittäjien asemaa.

Tein kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveysministeri Risikolle, jossa peräänkuulutin hallitusohjelmakirjauksen toteuttamista eli miten luovien alojen toimintaedellytyksiä parannetaan.

Tällä kaudella on ollut vireillä useampikin poikkihallinnollinen työryhmä, joka ovat selvittänyt ”työelämän muutostrendejä” sekä itsensä työllistäjien sosiaaliturvan muutostarpeita. Yksimielisyyttä muutostarpeista ei kuitenkaan ole syntynyt eikä lainsäädäntöön ole kuluneen kauden aikana saatu juurikaan parannuksia. Hallituksen aikaansaannokseksi on jäänyt selvitystyö työttömyysturvalaissa olevan yrittäjämääritelmän kehittämistarpeista.

Jätin työministeri Ihalaiselle kesällä 2012 kirjallisen kysymyksen itsensä työllistäjien aseman parantamisesta lainsäädännössä. Työministeri vetosi vastauksessaan ns. trendityöryhmän selvitystyöhön ja kolmikantaiseen lainvalmisteluun selvitystyön perusteella, joka ei sittemmin edennyt lainsäädännöksi asti.

Vihreiden aikaansaannoksia on ollut tällä kaudella 300 euron suojaosa työttömyysturvaan, mikä on jo lisännyt roimasta työtilaisuuksia ja tuhannet työttömät ovat työllistyneet osa-aikatyöhön. Suojaosa tulee syksyllä 2015 myös asumistukeen.

Hieno saavutus on ollut myös se, että työmarkkinatuesta poistui kokonaan tarveharkinta, mikä tarkoittaa sitä, ettei puolison tulot vaikuta enää työmarkkinatuen määrään.

Olen tehnyt aloitteita pienyrittäjien ja itsensä työllistävien turvan parantamiseksi ja työnteon helpottamiseksi. Puolue on koonnut aloitteet ”Enemmän turvaa, vähemmän byrokratiaa” -otsakkeen alle. Minua haastateltiin Suomen yrittäjien työttömyyskassan lehdessä näistä aloitteista. Julkistimme Ville Niinistön kanssa Talouden tiekartan, jossa on esityksiä yrittäjien aseman poarantamiseksi.

Järjestin eduskunnassa pyöreän pöydän keskustelun, jossa kuulin asiatuntijoita siitä, miten pienyrittäjien asemaa voitaisiin parantaa ja miten heitä koskevaa lainsäädäntöä tulisi uudistaa. Olen myös tavannut eduskunnassa minuun yhteyttä ottaneita naisyrittäjiä ja kuullut heidän esityksiään naisyrittäjien aseman parantamiseksi.

Olen eduskunnassa lukuisissa puheenvuoroissa pitänyt esillä itsensä työllistäjien asemaa. Useissa kirjoituksissani olen tuonut esiin sosiaaliturvan aukkoja ja pitänyt esillä perustuloa, mikä tekisi työnteosta aina kannattavaa.

Johtamani eduskunnan Köyhyysryhmän seminaarit ovat käsitelleet mm. perusturvan riittävyyttä Suomessa, vähimmäistoimeentuloa Euroopassa ja köyhyyden vähentämistä Euroopassa. Eduskunnan köyhyysryhmä on tehnyt yhteistyötä EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston, European Minimum Income Network, Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa.

Eduskuntakausi 2007-2011

Heti hallitusneuvotteluissa 2007 sain neuvoteltua apurahansaajien sosiaaliturvan toteuttamisen hallitusohjelmaan. Olin mukana työryhmässä, jossa laki apurahansaajien sosiaaliturvasta kirjoitettiin ja laadittiin taiteen- ja tieteentekijöiden työmarkkinatukea koskeva ohjeistus. Aikaisemmin sosiaaliturvan suhteen lainsuojattomille apurahansaajille on nyt taattu eläketurva, sairasvakuutusturva sekä lakisääteinen tapaturmaturva.

Vaadin hallitusneuvotteluissa myös, että hallitusohjelmaan kirjoitetaan lupaus tieteen- ja taiteentekijöiden työttömyysturvan parantamisesta. Tieteen ja taiteen tekijöiden työttömyysturvaa parannettiin jo hallituskauden alussa. Työttömyysturvan antamisesta annettiin yhtenäinen ohjeistus ja tieteen ja taiteen tekijöille saatiin TE-toimistoihin omat työvoimaneuvojat.

Olen tehnyt toimenpidealoitteen vuosilomaoikeuden ulottamisesta pätkätyöläisille (ns. lomapankin perustamisesta). Kirjallisia kysymyksiä olen tehnyt itsensä työllistävien asemasta ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa, apurahansaajien sosiaaliturvasta, apurahansaajien sosiaaliturvan vakuuttamisvelvoitteen laajentamisesta, itsensä työllistävien sosiaali- ja työttömyysturvasta, epätyypillisiä töitä tekevien työterveyshuollon parantamisesta ja apurahansaajien asumistuen määräytymisestä.

Olen myös toiminut Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton pätkätyötutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtajana.
 
Pätkätyöntekijöiden asemaan saatiin aikaan monia parannuksia, ja uskon että omalla aktiivisuudellani on ollut siinä merkitystä. Työ- ja elinkeinoministeriössä tehtiin selvitys pätkätyöntekijöiden lomaoikeuden parantamisesta. Työttömän mahdollisuutta opiskella on parannettu. Sivutoimisen yrittäjän sosiaaliturvaan on tehty parannuksia. Luovan työn tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvan puutteita on selvitetty ja niistä on koottu toimenpide-ehdotuksia.
 
Olen yrittänyt tuoda palkansaajien ja yrittäjien välimaastoon putoavien ns. itsensä työllistävien asemaan liittyviä epäkohtia kansanedustajien tietoisuuteen. Aloitteestani itsensä työllistävien sosiaaliturvan puutteet tunnustettiin historiallisesti ensimmäisen kerran eduskunnan virallisessa asiakirjassa, kun sivistysvaliokunta kirjasi itsensä työllistävien aseman parantamisen mietintöönsä kulttuurin tulevaisuudesta.
  
Perustin myös Vihreään puolueeseen työelämätyöryhmän vuonna 2007.