Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Posted on

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Paras tapa auttaa koulupudokkaita on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen. Riitävien tukitoimien takaaminen auttaisi niitä, jotka eivt jatka peruskoulun jälkeen lainkaan opintojaan ja siirtyvät suraan toimeentulotuelle tai keskeyttävät peruskoulun jälkeiset opintonsa.

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Posted on

TALOUSARVIOALOITE KOULUPUDOKKAIDEN AUTTAMISEKSI

Paras tapa auttaa koulupudokkaita on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen.
Riittävien tukitoimien takaaminen auttaisi niitä, jotka eivät jatka peruskoulun jälkeen lainkaan opintojaan ja siirtyvät peruskoulusta suoraan toimeentulotuelle tai keskeyttävät peruskoulun jälkeisen opintonsa.

Talousarvioaloite matalan kynnyksen tapaamispaikan perustamiseksi Herttoniemeen

Posted on

TALOUSARVIOALOITE MATALAN KYNNYKSEN TAPAAMISPAIKAN PERUSTAMISEKSI HERTTONIEMEEN

Herttoniemessä tuttu näky ovat metroaseman ympäristössä aikaansa viettävät päihdeongelmaiset. Metroalueen levottomuus on Herttoniemen asukkaiden joukossa teetetyn haastattelututkimuksen mukaan suurin epäviihtyisyyttä aiheuttava tekijä alueella. Metron seudun levottomuus vetää puoleensa päihde- ja mielenterveysongelmaisia tai muuten syrjäytymisuhan alla olevia.

Talousarvioaloite moniammatillisen koulutuksen paikkojen lisäämiseksi Helsinkiin

Posted on

TALOUSARVIOALOITE
MONIAMMATILLISEN KOULUTUKSEN PAIKKOJEN LISÄÄMISEKSI HELSINKIIN

Nuorten riittävät koulutuspaikat on yksi tärkeimmistä kaupunki- ja koulutuspoliittisista kysymyksistä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Riittävistä koulutuspaikoista peruskoulun jälkeen pitää huolehtia ja muuta maata selkeästi huonompi tilanne on saatava nopeasti kuntoon.

Talousarvioaloite vanhusten ohjattujen liikuntapalvelujen lisäämiseksi

Posted on

Talousarvioaloite vanhusten ohjattujen liikuntapalvelujen lisäämiseksi

Liikunnan on todettu ehkäisevän ikääntymisen mukanaan tuomia sairauksia ja parantavan vanhuksen kykyä itsenäiseen selviytymiseen. Helsingin kasvavan vanhusjoukon terveyden ja toimintakykyisyyden edistäminen liikunnan avulla on myös kaupungin laatiman Senioriliikunnan kehittämisohjelman 2005-2010 tavoite.

Talousarvioaloite positiivisen diskriminaarion määrärahan nostamiseksi

Posted on

TALOUSARVIOALOITE 2.3. 2005 POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MÄÄRÄRAHAN NOSTAMISEKSI

Helsinkiläiskouluille myönnetään positiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka tarkoituksena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken.

Viimeaikaiset tutkimukset (Vaattovaara & Kortteinen 2005) osoittavat Helsingin asuinalueiden välisten sosioekonomisten erojen kasvaneen; huono-osaisuus keskittyy ja laajenee Itä- ja Pohjois-Helsingin lähiöalueilla. Samaan aikaan tilastot ennustavat erityislasten osuuden kasvavan lähivuosina 7%:sta 9%:iin.

Talousarvioaloite päivähoidon sijaisten määrän nostamiseksi

Posted on

Talousarvioaloite 16.2. 2005

TALOUSARVIOALOITE PÄIVÄHOIDON SIJAISTEN MÄÄRÄN NOSTAMISEKSI

Helsingin kaupungin palveluksessa on 40 vakinaista hoito- ja  kasvatustyötä tekevää päivähoidon varahenkilöä. Vakituisten varahenkilöiden ollessa työllistettyjä päiväkodit voivat tilata lyhytaikaisen 1-3 päivän sijaishoitajan Työvoimapalvelusta. Näiden akuuttisijaisten lisäksi Työvoimapalvelu välittää päiväkodeille sijaisia 7,5 kk mittaisiin työsuhteisiin. Näitä 7,5 kk mittaisia työsuhteita tekeviä hoitajia Työvoimapalvelulla on 50.

Talousarvioaloite päivähoidon sijaisten määrän nostamiseksi

Posted on

Talousarvioaloite 16.2. 2005

TALOUSARVIOALOITE PÄIVÄHOIDON SIJAISTEN MÄÄRÄN NOSTAMISEKSI

Helsingin kaupungin palveluksessa on 40 vakinaista hoito- ja kasvatustyötä tekevää päivähoidon varahenkilöä. Vakituisten varahenkilöiden ollessa työllistettyjä päiväkodit voivat tilata lyhytaikaisen 1-3 päivän sijaishoitajan Työvoimapalvelusta. Näiden akuuttisijaisten lisäksi Työvoimapalvelu välittää päiväkodeille sijaisia 7,5 kk mittaisiin työsuhteisiin. Näitä 7,5 kk mittaisia työsuhteita tekeviä hoitajia Työvoimapalvelulla on 50.