Kuka valvoo, kun lomautetaan?

Posted on

Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi opetusministeriöltä selvitystä siitä, missä määrin kunnat ovat vaikean taloustilanteen vuoksi lomauttaneet opettajiaan ja miten lomautukset ovat kouluissa vaikuttaneet.  Saamassamme selvityksen mukaan jo 17 kuntaa on lomauttanut opettajiaan. Lomautukset koskevat yli 50 000 koululaista.

Näiden numeroiden lisäksi meille kerrottiin, ettei lomautusten vaikutuksia ole toistaiseksi ehditty tutkia.

Punkkari ja poliitikko

Posted on

Olen aina ollut innokas uuden oppija, mitä koulumenestyksestäni ei aina ole saattanut heti päätellä. Yläasteen puolivälissä olin vähällä jäädä luokalle. Vielä päästötodistuksessa kukkoili muutama armovitonen, vaikka yhdeksännen luokan jouluna olinkin tajunnut aivan itse, etten ilman äkillistä ryhtiliikettä tulisi saamaan minkäänlaista opiskelupaikkaa.

Alaluokilla olin kohtuullisen hyvä oppilas, vaikka enimmäkseen istuin pulpetissa omiin ajatuksiini vajonneena. Koulumenestykseni romahtamista yläasteella selitti vanhempien avioero ja muutto vieraalle paikkakunnalle.

Nuorisotyöttömyyden tilanne on huolestuttava

Posted on

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:
kannanotto valtion 2010 budjettiin

Nuorisotyöttömyyden tilanne on huolestuttava

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on erittäin huolestunut nuoriin kohdistuvista talouslaman seurauksista. Vaarana on nuorten syrjäytymiskehityksen voimistuminen ja tuhansien nuorten tulevaisuuden vaarantuminen. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä ja oppivelvollisuusiän nostamista 18 ikävuoteen on ehdotettu ratkaisuiksi. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen mielestä nämä keinot eivät ratkaise koulusta syrjäytyvien ongelmia.

Miten koulupudokkuutta vähennetään?

Posted on

Vasemmisto kannattaa oppivelvollisuusiän nostamista nykyisestä 16 vuodesta 18 vuoteen. Tämän olisi tarkoitus vähentää koulupudokkuutta.

Itse en usko, että oppivelvollisuusiän nostaminen yksin ratkaisisi mitään. Jokaisella koulupudokkaalla on oma tarinansa. Lintsaavan oppilaan hakeminen kouluun ei poista lintsaamisen syytä. Pakkoa ei voi lisätä, ellei samalla lisätä vaihtoehtoja. Pitää kysyä, mitkä ovat syyt koulupudokkuuden taustalla, mitä oppivelvollisuusiän nostamisesta seuraisi nuoren näkökulmasta ja, ennen kaikkea, miten nuorta voitaisiin parhaiten tukea.

Talousarvioaloite koulupudokkuuden vähentämiseksi

Posted on

25.2.2009

TALOUSARVIOALOITE KOULUPUDOKKUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

Opetustoimen sisällä parhaaksi koettu tapa ennaltaehkäistä koulupudokkaiden määrän kasvamista on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen. Riittävien tukitoimien takaaminen auttaa niitä oppilaita, jotka nyt eivät saa lainkaan peruskoulun päästötodistusta, eivät jatka opintoja peruskoulun jälkeen tai keskeyttävät toisen asteen opintonsa.

Talousarvioaloite kouluterveydenhoitajien määrän lisäämiseksi

Posted on

25.2.2009

TALOUSARVIOALOITE KOULUTERVEYDENHOITAJIEN MÄÄRÄN LISÄÄMISEKSI

Kouluterveydenhuolto kuuluu osaltaan perusopetuslain mukaisiin oppilashuollon palveluihin. Helsingin kaupunki täyttää valtakunnalliset suositukset terveydenhoitajien määrästä suhteutettuna oppilaiden määrään muuta pääkaupunkiseutua paremmin. Ongelma on kuitenkin se, etteivät suositukset ole todellisten tarpeiden tasolla. Helsingissä myös oppilasaines on muuta maata haastavampaa.

Esitys lisäresurssista lasten ja nuorten hyvinvointiin

Posted on

"Kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyn 2008 talousarviossaan uuden hankkeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen sisältämä kuuden miljoonan euron määräraha kohdistetaan terveys-, sosiaali-, opetus- ja nuorisolautakuntien yhteisen esityksen pohjalta toimenpiteisiin, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Opetustoimi tulee yhdessä muiden hallintokuntien kanssa käymään läpi oppilashuollon kokonaistilanteen ja etsimään keinoja matalankynnyksen ennaltaehkäisevän tuen lisäämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa.