Talousarvioaloite vapaan taiteen kentän tukemiseksi

Posted on

12.3. 2008

TALOUSARVIOALOITE VAPAAN TAITEEN KENTÄN TUKEMISEKSI

Suomalainen ammattiteatterikenttä on jakautunut rahoituksellisesti kahtia niin sanottuun vapaaseen kenttään ja teatterilain piiriin kuuluviin valtionosuusteattereihin. Jako tarkoittaa merkittävää eriarvoisuutta toiminnan taloudellisten resurssien ja julkisen tuen suhteen. Teatteri-ilmaisua uudistavan ja kehittävän vapaan teatterikentän toiminta on satunnaisten apurahojen ja produktiokohtaisten avustusten varassa.

Romanian romanien aseman parantaminen Suomessa ja lähtömaassa

Posted on

Romanian romanien aseman parantaminen Suomessa ja lähtömaassa

Suomeen on viimeisen vuoden kuluessa saapunut romaneja Itä-Euroopasta, lähinnä Romaniasta. Tiedotusvälineissä on puhuttu "kerjäämisongelmasta", jonka ratkaisemiseksi on toivottu toimenpiteitä ja puuttumista etenkin poliisin ja muiden viranomaisten taholta.

Talousarvioaloite Herttoniemenrannan monitoimitalon rakentamiseksi

Posted on

TALOUSARVIOALOITE 14.3. 2007
HERTTONIEMENRANNAN MONITOIMITALON RAKENTAMISEKSI

Herttoniemenrantaan on kaavoitettu tontti (kortteli 43270 tontti1) useamman hallintokunnan yhteistyönä toteutettavaa monitoimitaloa varten. Alun alkaen hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2004-2006, mutta rakentamisen aloittaminen on yhä uudelleen lykkääntynyt.

Talousarvioaloite Herttoniemen yritysalueen rakennusten inventoinnista

Posted on

Herttoniemen yritysalueen rakennukset inventoitava

Valtuustoaloite 15.11.06

Esitän, että Herttoniemen yritysalueen (Herttoniemen teollisuusalueen) rakennuskanta inventoidaan ja alueen historiallisen kerrostuneisuuden ja tulevan monimuotoisen kehittämismahdollisuuden säilyttämiseksi tärkeä rakennuskanta suojellaan. Rakennuskannan inventoinnin yhteydesä toivon arvioitavan sen käyttömahdollisuuksia mm. kulttuuri- ja harrastepalveluihin.

Perusteluna esitän seuraavaa:

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Posted on

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Paras tapa auttaa koulupudokkaita on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen. Riitävien tukitoimien takaaminen auttaisi niitä, jotka eivt jatka peruskoulun jälkeen lainkaan opintojaan ja siirtyvät suraan toimeentulotuelle tai keskeyttävät peruskoulun jälkeiset opintonsa.

Talousarvioaloite koulupudokkaiden auttamiseksi

Posted on

TALOUSARVIOALOITE KOULUPUDOKKAIDEN AUTTAMISEKSI

Paras tapa auttaa koulupudokkaita on oppilaiden riittävistä tukitoimista huolehtiminen.
Riittävien tukitoimien takaaminen auttaisi niitä, jotka eivät jatka peruskoulun jälkeen lainkaan opintojaan ja siirtyvät peruskoulusta suoraan toimeentulotuelle tai keskeyttävät peruskoulun jälkeisen opintonsa.

Talousarvioaloite matalan kynnyksen tapaamispaikan perustamiseksi Herttoniemeen

Posted on

TALOUSARVIOALOITE MATALAN KYNNYKSEN TAPAAMISPAIKAN PERUSTAMISEKSI HERTTONIEMEEN

Herttoniemessä tuttu näky ovat metroaseman ympäristössä aikaansa viettävät päihdeongelmaiset. Metroalueen levottomuus on Herttoniemen asukkaiden joukossa teetetyn haastattelututkimuksen mukaan suurin epäviihtyisyyttä aiheuttava tekijä alueella. Metron seudun levottomuus vetää puoleensa päihde- ja mielenterveysongelmaisia tai muuten syrjäytymisuhan alla olevia.

Talousarvioaloite moniammatillisen koulutuksen paikkojen lisäämiseksi Helsinkiin

Posted on

TALOUSARVIOALOITE
MONIAMMATILLISEN KOULUTUKSEN PAIKKOJEN LISÄÄMISEKSI HELSINKIIN

Nuorten riittävät koulutuspaikat on yksi tärkeimmistä kaupunki- ja koulutuspoliittisista kysymyksistä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Riittävistä koulutuspaikoista peruskoulun jälkeen pitää huolehtia ja muuta maata selkeästi huonompi tilanne on saatava nopeasti kuntoon.

Talousarvioaloite vanhusten ohjattujen liikuntapalvelujen lisäämiseksi

Posted on

Talousarvioaloite vanhusten ohjattujen liikuntapalvelujen lisäämiseksi

Liikunnan on todettu ehkäisevän ikääntymisen mukanaan tuomia sairauksia ja parantavan vanhuksen kykyä itsenäiseen selviytymiseen. Helsingin kasvavan vanhusjoukon terveyden ja toimintakykyisyyden edistäminen liikunnan avulla on myös kaupungin laatiman Senioriliikunnan kehittämisohjelman 2005-2010 tavoite.